Szanowni Państwo.
Jesteśmy Kancelarią prawną radców prawnych i zajmujemy się rozwiązywaniem problemów prawnych / świadczeniem obsługi prawnej, w szczególności z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, jak również prawa cywilnego, gospodarczego, prawa oświatowego oraz prawa o szkolnictwie wyższym. Obsługujemy osoby fizyczne jak i przedsiębiorców. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej, w tym doświadczenie procesowe, wyniesione z rozpraw na wielu salach sądowych!

W ramach naszej Kancelarii:

Zapraszamy do współpracy z naszą Kancelarią!

PRAWNICY KANCELARII

Marek Balicki

Radca prawny od 2006 r., wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, m.in. w zagadnieniach:

- uzyskiwania należnych świadczeń od pracodawcy: odprawy, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, odwołania od rozwiązania stosunku pracy, odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązanie stosunku pracy, przywrócenie do pracy, urlopy, zakaz konkurencji, dyskryminacja, mobbing, obowiązki pracodawców wobec pracowników, elastyczne formy zatrudnienia, zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych, prawo pracy w samorządzie terytorialnym, w służbie cywilnej, w szkolnictwie wyższym, uzyskiwanie świadczeń emerytalnych, w tym emerytury w warunkach szczególnych;

Posiada duże doświadczenie procesowe (prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo cywilne, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo oświatowe), a także spore doświadczenie szkoleniowe (szkolenia dla pracowników uczelni, samorządowych, służby cywilnej) oraz dydaktyczne (zajęcia dla studentów prawa i uczestników studiów podyplomowych ).

 1. doświadczenie w zakresie obsługi prawnej projektów finansowanych ze środków unijnych
 2. obsługa prawna takich podmiotów jak: stowarzyszenie, urząd miasta i gminy, spółdzielnia, niepubliczne liceum i gimnazjum, niepubliczna uczelnia;
 3. doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych: sprawy pracownicze i z zakresu ubezpieczeń społecznych, ale także przed sądami cywilnymi, gospodarczymi, WSA, NSA, SN.
  Publikacje:
 1. „Dotychczasowe rozwiązania i nowe trendy w służbie cywilnej. Wzory dla Polski” w „Państwo i Społeczeństwo nr 1/2005”
 2. „It is not necessary to introduce some social protection for people employed on the base of civil contracts?” w “Managerial Law”, Volume 47, number 6/2005.
 3. „Analiza istniejących rozwiązań prawnych z zakresu prawa pracy, umożliwiających pogodzenie aktywności zawodowej z życiem rodzinnym „ – rozdział w raporcie: „Prawne aspekty zatrudniania osób wychowujących dzieci”, Kraków 2007 r.
 4. „Uelastycznienie zatrudnienia jako czynnik równowagi między życiem prywatnym a zawodowym” – rozdział w opracowaniu: Europejski model miasta sprzyjającego godzeniu życia zawodowego z rodzinnym, Kraków 2007.
 5. „Obecny kształt służby cywilnej w Polsce a tendencje na świecie”,
 6. „Stabilizacja

Wojciech Balicki

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie od 2010 r.

Mediator wpisany na listę mediatorów stałych w sprawach cywilnych oraz gospodarczych prowadzoną przez Sąd Okręgowy w Krakowie

Radca prawny od 2013 roku

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji w Krakowskiej Szkole Wyższej im. A. F. Modrzewskiego oraz studiów podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie w zakresie Prawa Nowoczesnych Technologii

Specjalizacja:

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie gospodarczym (umowy gospodarcze, prawo spółek itp.), prawie pracy oraz prawie nowoczesnych technologii, w tym własności intelektualnej w projektach IT.

  Doświadczenie zawodowe:
 1. kompleksowa obsługa prawna osób fizycznych oraz osób prawnych, w tym spółki Skarbu Państwa;
 2. prowadzenie mediacji zleconych przez sąd;
 3. doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych przed sądami powszechnymi w sprawach pracowniczych zarówno w zakresie reprezentacji pracodawcy jak i pracowników, w sprawach gospodarczych, sprawach dot. odszkodowań oraz windykacji należności, reprezentacja w postępowaniach „wykroczeniowych”, egzekucyjnych, a także przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 4. prowadzenie szkoleń z zakresu przepisów regulujących doręczanie przesyłek nadawanych przez sądy;
  Prace dyplomowe:
 1. „Sposoby utworzenia Spółki Europejskiej (SE) ze szczególnym uwzględnieniem przekształcenia krajowej spółki akcyjnej w Spółkę Europejską” - Kraków 2008r.
 2. „Wybór dostawcy systemu informatycznego w reżimie prawa zamówień publicznych” Warszawa 2015r.
  Certyfikaty:
 1. TOLES Advanced Legal English Certificate
 2. Udział w projekcie „Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej” organizowanym przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie z wizytami studyjnymi w instytucjach unijnych w Brukseli oraz w Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu
 3. „Praktyczne podstawy mediacji gospodarczych” - certyfikat Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych, Warszawa 2013r.