SZKOLENIA KANCELARII Z PRAWA PRACY

Szanowni Państwo

Regulacje z zakresu prawa pracy sprawiają wiele wątpliwości, w których rozwianiu mogą pomóc praktycy od lat zajmujący się tymi zagadnieniami, a jednocześnie posiadają doświadczenie dydaktyczne, które ułatwia przekazanie posiadanej wiedzy. Takie osoby najlepiej pomogą z wszelkimi wątpliwościami - i takie osoby przeprowadzą dla Państwa cykl szkoleń pod nazwą – Praktyczne prawo pracy, obejmujące szkolenia z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, na które Państwa serdecznie zapraszamy !

Szkolenia skierowane są do wszystkich, którzy stosują prawo pracy w praktyce!

Szkolenia odbywają się w kameralnej atmosferze, w małych grupach (max. 10 - osobowych) prowadzonych przez prawnika praktyka – specjalistę z zakresu prawa pracy.
Miejsce prowadzenia szkoleń: Kraków, Rynek Dębnicki 6/1.

Szkolenie może zostać także przeprowadzone w Państwa instytucji lub firmie, w uzgodnionym miejscu i czasie!

Osoby zainteresowane konkretnym szkoleniem prosimy o kontakt telefoniczny
12 423 4561 lub 668 604 523,
lub email pod adresem biuro@omnia-kancelaria.pl


Aktualne szkolenia:

Dokumentacja pracownicza, czyli prowadzenie akt osobowych i pozostałej dokumentacji w 2018

 1. prowadzenie dokumentacji pracowniczej – podstawy prawne, zawartość, zasady postępowania, informacje, których można żądać od kandydata do pracy i pracownika, ochrona danych osobowych oraz ćwiczenia dotyczące sporządzania dokumentów znajdujących się w aktach osobowych:
 2. ochrona danych pracowniczych zgodnie z RODO ( wejście w życie od 24.05.2018 r. !)
 3. umowa o prace – wymagana treść i moment podpisania umowy
 4. oświadczenia, które powinien złożyć pracownik
 5. zawieranie umowy o pracę na okres próbny
 6. umowy terminowe po zmianach – zawieranie, wypowiadanie, przepisy przejściowe
 7. zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia
 8. uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
 9. wystawianie świadectwa pracy ( nowy wzór !)
 10. prowadzenie ewidencji czasu pracy i urlopowej.

Prawo pracy po zmianach – seminarium dla pracodawców i pracowników działów osobowych.

 1. Przegląd ostatnich zmian w prawie pracy, w szczególności w zakresie:
  1. zasad ustalania regulaminu wynagradzania i regulaminu pracy,
  2. świadectw pracy,
  3. współodpowiedzialności materialnej pracowników
  4. terminów wniesienia odwołania do sądu pracy,
  5. zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych,
  6. wynagrodzenia minimalnego.
 2. Problemy związane z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy:
  1. umowa na okres próbny i umowy terminowe: problem kolejnych umów na czas określony,
  2. informacje, których może żądać pracodawca od kandydata do pracy i od pracownika,
  3. dopuszczalność zawarcia umowy cywilnoprawnej,
  4. elastyczne formy zatrudnienia,
  5. ochrona przed zwolnieniem
  6. sposoby zakończenia stosunku pracy i obowiązki z tym związane.
 3. Wykonywanie czynności na podstawie umów cywilnoprawnych – kiedy wypłacać i jak potwierdzać:
  1. wymogi co do umowy: treść, forma, określenie wynagrodzenia
  2. ewidencja godzin a oświadczenie o ilości przepracowanych godzin
  3. dla których zleceniobiorców ma zastosowanie stawka minimalna.
  4. Obowiązki pracodawców i pracowników w trakcie trwania stosunku pracy, m.in.:
   1. odpowiedzialność porządkowa i materialna pracowników,
   2. problem mobbingu i dyskryminacji;
   3. prowadzenie wymaganych prawem ewidencji
 4. Rozwiązanie stosunku pracy:
  1. uzasadnione przyczyny wypowiedzenia,
  2. grupy pracowników chronionych przed wypowiedzeniem
  3. rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia: z winy pracownika oraz bez winy pracownika
  4. sytuacja pracodawcy w przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika
  5. świadczenia pracownika i obowiązki pracodawcy związane z zakończeniem stosunku pracy.

Podróż służbowa wg kodeksu pracy

 1. Pojęcie podróży służbowej.
 2. Rozróżnienie podróży typowej i nietypowej i znaczenie tego rozróżnienia.
 3. Czas podróży służbowej a czas pracy.
 4. Miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej.
 5. Należności na rzecz pracownika w podróży służbowej: diety, ryczałty i inne
 6. Poniesione przez pracownika koszty - zasady zwrotu
 7. Krajowe podróże służbowe
 8. Zagraniczne podróże służbowe
 9. Czas trwania podróży służbowej
 10. Prawo do odpoczynku w delegacji
 11. Dokumentacja związana z podróżami służbowymi
 12. Uprawnienia związane z delegowaniem.
 13. Kogo nie można delegować, a od kogo należy uzyskać zgodę.
 14. Przegląd orzecznictwa sądowego.
 15. Kazusy z omawianych zagadnień.

Wynagrodzenie i inne świadczenia na rzecz pracownika

 1. Pojęcie wynagrodzenia za pracę.
 2. Dodatki do wynagrodzenia: obligatoryjne i fakultatywne
 3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej.
 4. Premia i nagroda – podobieństwa i różnice.
 5. Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 6. Świadczenia związane z podróżą służbową.
 7. Zakres dopuszczalnych potrąceń z wynagrodzenia bez zgody i za zgodą pracownika.
 8. Świadczenia przysługujące pracownikowi w związku z zakończeniem stosunku pracy:
  • ekwiwalent za niewykorzystany urlop,
  • odprawy: emerytalna, rentowa, z tytułu zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika, przy stosunku pracy z wyboru,
 9. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
 10. Nowe trendy w wynagradzaniu pracowników
 11. Wzory pism.
 12. Przegląd orzecznictwa sądowego.
 13. Kazusy z omawianych zagadnień.

Obowiązki pracodawcy i uprawnienia pracownika związane z zakończeniem stosunku pracy.

Program szkolenia: Zakończenie stosunku pracy – obowiązki pracodawcy
 1. Sposoby zakończenia stosunku pracy:
  1. porozumienie stron,
  2. wypowiedzenie,
  3. rozwiązanie bez wypowiedzenia
  4. wygaśnięcie stosunku pracy.
 2. Przyczyny wypowiedzenia a przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.
 3. Ochrona przed zwolnieniem z pracy:
  1. ogólna- przysługująca wszystkim pracownikom
  2. ochrona szczególna, dla niektórych grup pracowniczych.
 4. Sposoby doręczenia oświadczenia pracodawcy o wypowiedzeniu i o rozwiązaniu stosunku pracy bez wypowiedzenia.
 5. Sytuacja pracownika na wypowiedzeniu.
 6. Zakończenie stosunku pracy:
  1. w związku z przejściem pracownika na rentę lub emeryturę
  2. w sytuacji gdy pracownik uzyskuje orzeczenie o niezdolności do pracy
  3. z pracownikiem z wyboru i z powołania
 7. Świadczenia przysługujące pracownikowi w związku z zakończeniem stosunku pracy:
  1. ekwiwalent za niewykorzystany urlop,
  2. odprawy: emerytalna, rentowa, z tytułu zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika, przy stosunku pracy z wyboru,
 8. Zawartość świadectwa pracy.
 9. Kazusy z omawianych zagadnień.

Obowiązki kierowników jednostek na gruncie prawa pracy

  Na czym polegają obowiązki kierowników jednostek, w zakresie:
 1. nawiązania stosunku pracy
 2. zapoznawania pracowników z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami,
 3. organizowania pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy pracowników,
 4. przeciwdziałaniu dyskryminacji w zatrudnieniu oraz mobbingowi,
 5. zapewnianiu bezpiecznych i higienicznych warunki pracy,
 6. ułatwiania pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 7. zmian stosunku pracy
 8. stosowania obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników oraz wyników ich pracy,
 9. prowadzenia ewidencji oraz dokumentacji pracowniczej oraz obowiązków informacyjnych
 10. zakończenia stosunku pracy

Odpowiedzialność porządkowa, dyscyplinarna i materialna pracowników.

 1. Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna pracowników.
  • dyscyplinowanie pracowników,
  • postępowanie porządkowe a postępowanie dyscyplinarne,
  • uregulowanie odpowiedzialności porządkowej w regulaminie pracy
  • dopuszczalne kary porządkowe,
  • procedury
  • zatarcie ukarania,
  • odpowiedzialność dyscyplinarna w pragmatykach zawodowych
 2. Odpowiedzialność materialna pracowników:
  • zakres odpowiedzialności,
  • przesłanki odpowiedzialności,
  • odpowiedzialność materialna z winy umyślnej,
  • odpowiedzialność za mienie powierzone
  • wspólna odpowiedzialność materialna
  • odpowiedzialność regresowa.
 3. Przegląd orzecznictwa sądowego.
 4. Wzory pism.
 5. Kazusy z omawianych zagadnień.

Szkolenie dla pracowników uczelni wyższych: publicznych i niepublicznych

Program szkolenia: „Wybrane zagadnienia prawa pracy w szkolnictwie wyższym”
 1. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim:
  • podstawa prawna: mianowanie a umowa o pracę
  • zakaz bezpośredniej podległości służbowej – jakich sytuacji dotyczy
  • konkurs i wyjątki od trybu konkursowego
  • zatrudnienie emerytów
  • zatrudnienie w uczelni medycznej lub innej uczelni prowadzącej działalność w dziedzinie nauk medycznych oraz zatrudnienie w podmiocie leczniczym,
  • dodatkowe zatrudnienie nauczyciela akademickiego
 2. Dopuszczalność zawarcia umowy cywilnoprawnej z nauczycielem akademickim:
  • cykl wykładów jako osiągniecie rezultatu materialnego i ucieleśnionego
  • umowa o dzieło i o przeniesienie praw autorskich
  • wymóg wyraźnego określenia oczekiwanego rezultatu
 3. Urlopy: naukowe i dla poratowania zdrowia – wymogi i procedury.
 4. Zmiany i rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim
  • okresy zatrudnienia bez doktoratu lub habilitacji – od kiedy liczyć, jakie okresy są wyłączone
  • zmiany stosunku pracy: porozumienie i wypowiedzenie zmieniające, powierzenie innej pracy oraz obowiązków
  • rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy z mianowania,
  • rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę

Stosunek pracy w samorządzie terytorialnym.

 1. Status prawny pracowników samorządowych i formy ich zatrudniania
 2. Nawiązanie stosunku pracy:
  1. nabór kandydatów na wolne stanowiska,
  2. procedury, ogłoszenia, biuletyn
  3. ochrona danych osobowych
  4. zakaz dyskryminacji
  5. pełnienie obowiązków
  6. wymogi formalne umowy o pracę, w tym treść klauzuli dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz informacji o warunkach zatrudnienia.
 3. Dopuszczalność zawarcia umowy cywilnoprawnej z osobą wykonującą czynności na rzecz instytucji, w tym z własnym pracownikiem.
 4. Zmiany stosunku pracy:
  1. porozumienie zmieniające,
  2. wypowiedzenie zmieniające
  3. powierzenie innej pracy
  4. powierzenie pracy w czasie przestoju
  5. wysłanie pracownika w delegacje
 5. Obowiązki i prawa pracownika samorządowego,
  1. oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej,
  2. oświadczenie o stanie majątkowym.
 6. Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem samorządowym
  1. uzasadnione przyczyny wypowiedzenia,
  2. grupy pracowników chronionych przed wypowiedzeniem
  3. rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia: z winy pracownika oraz bez winy pracownika
  4. sytuacja pracodawcy w przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika
  5. świadczenia związane z zakończeniem stosunku pracy